Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logo funduszy norweskich

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ciemnoniebiesko-żółte logo projektu Prywatne Prawo Danych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Witamy na stronie głównej Projektu "Prywatne Prawo Danych"!

"Prywatne Prawo Danych: Pojęcia, Praktyki, Zasady i Polityczność" to projekt badawczy finansowany z funduszy norweskich na lata 2014–2021, nr projektu 2020/37/K/HS5/02769. Projekt jest realizowany w Katedrze Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Kierownikiem zespołu badawczego jest dr Przemysław Pałka.

Celem projektu jest pogłębienie naukowego zrozumienia, w jaki sposób prawo prywatne ułatwia powstanie i funkcjonowanie społeczeństwa opartego na danych, a także wyjaśnienie różnicy pomiędzy prawnymi i politycznymi zagadnieniami dotyczącymi zarządzania takim społeczeństwem.

Projekt podejmuje problematykę tego, w jaki sposób prawo prywatne już teraz ułatwia funkcjonowanie i zarządzanie społeczeństwem opartym na danych. Zamiast postrzegać prawo jako siłę reaktywną, która musi odpowiadać na zewnętrzne zmiany technologiczne i "nadążać" za nimi, projekt ten przyjmuje odwrotną optykę, stawiając tezę, że prawo prywatne – wraz z czynnikami ekonomicznymi i technologicznymi – jest jedną z sił twórczych, przyczyniających się do powstania społeczeństwa opartego na danych. Ogólna hipoteza Projektu jest taka, że prawo prywatne przyczynia się do funkcjonowania społeczeństwa opartego na danych poprzez: (i) konceptualną niejasność i lakoniczność w ujmowaniu kwestii "danych" o ludziach; (ii) instytucje takie jak umowa w prawie cywilnym i pojęcie własności, umożliwiające dużym przedsiębiorcom na prywatne tworzenie norm pozwalających im na gromadzenie danych o ludziach i ich wykorzystywanie do wydobywania wartości z rynku; (iii) dorozumiane założenie, że gromadzenie danych jest rzeczą dobrą.

Działania w ramach projektu podzielone są na cztery etapy, zorganizowane wokół czterech szczegółowych pytań badawczych:

W jaki sposób pojęcie "danych" jest używane w dyskursach prawnych, prawniczych i politycznych, dotyczących gospodarki cyfrowej, jakie są różne rodzaje podmiotów, do których odnosi się termin "dane" oraz jak należy zastąpić niejasne pojęcia "danych" i "informacji" kategoryzacjami zwiększającymi siłę opisową języka prawnego i prawniczego?

Jaka jest treść prywatnie tworzonych norm regulujących stosunki społeczne dotyczące danych, czyli zasad gromadzenia, analizy, udostępniania i wykorzystywania danych przez podmioty prywatne, zawartych w regulaminach usług oraz politykach prywatności platform i aplikacji; jakie działania związane z danymi podejmują podmioty prywatne w stosunkach z udziałem konsumentów i jakie jest miejsce tych działań w szerszym kontekście gospodarki cyfrowej?

Jakie zasady prawa prywatnego oraz prawa ochrony danych osobowych są ze sobą w konflikcie; jak założenie doskonałej informacji na wolnym rynku wypada na tle zasad minimalizacji danych i ograniczenia celu ich przetwarzania?

Jakie wybory polityczne stoją przed społeczeństwem na styku prawa prywatnego i prawa ochrony danych osobowych; jakie są uzasadnione cele i środki, które mogą podejmować ustawodawcy oraz jak wyposażyć prawników zajmujących się prawem prywatnym w kategorie analityczne zwiększające ich zrozumienie badanej problematyki, bez przesądzania ich normatywnych zobowiązań.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wyniki Projektu zostaną zaprezentowane przede wszystkim w artykułach naukowych i rozdziałach monografii. Ponadto będą one upowszechniane także w innych miejscach, w tym na tej stronie internetowej.